Zásady a pravidlá spracovávania osobných údajov

1. Základné ustanovenia

Na tejto stránke sú zhrnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov Používateľa alebo dotknutých osôb, používajúcich portál ocnekvapky.sk, ktorého poskytovateľ je Očná klinika Kulanga, s.r.o. , so sídlom Športová 1397/1, 05801 Poprad IČO: 52 993 019, (ďalej len „prevádzkovateľ“) zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka číslo: 40004/P.

Spracovanie osobných údajov získaných na portáli ocnekvapky.sk sa riadi ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Počas procesu registrácie Používateľa alebo inej podobnej činnosti nevyhnutnej na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby portálu ocnekvapky.sk, aktívnym zaškrtnutím príslušného políčka a/alebo odoslaním príslušného formulára/formulárov a/alebo iným podobným relevantným úkonom nevyhnutným pre registráciu alebo sprístupnenie služby:

 1. slobodne udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely uvedené v odseku Účel spracúvania osobných údajov v tomto dokumente,
 2. potvrdzujete, že Vami vyplnené údaje sú správne a aktuálne,
 3. potvrdzujete, že ste dosiahli vek minimálne 16 rokov alebo Vám bol Vašim zákonným zástupcom poskytnutý súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.
 4. beriete na vedomie, že:
  • Vaše osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
  • ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • v odôvodnenom prípade máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  • beriete na vedomie, že prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo EU a EEA sa neuskutočňuje.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Pre používanie služieb portálu ocnekvapky.sk vyžadujúcich registráciu používateľa je nevyhnutné poskytnutie a spracúvanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame:

 • za účelom personalizovaného prístupu k laickým a odborným informáciám o liekoch a súvisiacim informáciám dostupných na portáli ocnekvapky.sk,
 • za účelom kontaktovania a informovania Vás o zmenách, novinkách a akciách súvisiacich s požadovanou službou alebo prevádzkou požadovanej služby,
 • za účelom analyzovania používania služieb, čo nám umožňuje skvalitňovať naše služby,
 • za účelom splnenia povinnosti vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,
 • za účelom oprávneného záujmu (ako je napríklad ochrana pred zneužitím služieb, ochrana pred trestnou činnosťou, oznamovanie, preukazovanie a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, alebo iný účel v rámci oprávneného záujmu).

4. Rozsah spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania, a to nasledovne:

 1. pre registrovaný prístup k obsahu pre odborníkov:
  • emailová adresa,
  • meno a priezvisko,
  • akademický titul,
  • povolanie používateľa,
  • fotografia používateľa,
  • stručný opis používateľa,
  • pracovisko,
  • miesto pracoviska,
  • údaje o prihlásení na zaregistrované konto,
  • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
  • IP adresa,
  • údaje zo súborov cookies
 2. pre neregistrovaný prístup k službám
  • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
  • IP adresa,
  • údaje zo súborov cookies.

5. Dĺžka uchovávania osobných údajov

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle Používateľa, ktorý Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi až do odvolania. Prevádzkovateľ dodržuje zásadu, podľa ktorej osobné údaje ukladá len po dobu potrebnú na plnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Po splnení účelu spracúvania vaše osobné údaje bezodkladne likviduje.

6. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené, zabezpečené, spracované internými systémami a v niektorých prípadoch treťou stranou, v súlade s nariadením a zákonom. Tretie strany sú viazané technicky a organizačne zabezpečiť sprístupnené údaje, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, ako k tým, ku ktorým sme im ich sprístupnili. Tretie osoby, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú:

 • Prevádzkovatelia systémov, ktoré pre nás analyzujú návštevnosť a používanie našich služieb (napríklad Google),
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov a iných systémov vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu (napríklad Google),
 • Obchodný partneri alebo sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií, konferencií, seminároch atď.,
 • Osoby, ktoré nám zabezpečujú technickú prevádzku, zabezpečenie alebo testovanie našich služieb alebo prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame (napríklad Google, Hostcreators s.r.o.).

7. Odvolanie súhlasu a ostatné práva

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to nasledovným spôsobom:

 • emailovou žiadosťou zaslanou na adresu klinika@kulanga.sk
 • telefonicky na čísle 052 28 55 714
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Očnej kliniky Kulanga s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu vám zároveň zaniká možnosť využívať služby pri ktorých je možnosť spracúvania osobných údajov nevyhnutná pre ich funkčnosť a/alebo uzavretie alebo plnenie zmluvy, ktorá tvorí právny základ pre používanie a trvanie služby. Za odvolanie súhlasu považujeme aj zrušenie registrácie, ktoré môžete previesť na portáli ocnekvapky.sk, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa  spôsobmi uvedeným vyššie. Po odvolaní súhlasu dochádza zo strany prevádzkovateľa k neodkladnému vymazaniu alebo anonymizácii vašich osobných údajov. Medzi vaše ďalšie práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov patria:

 • prístup k osobným údajom,
 • oprava osobných údajov,
 • vymazanie osobných údajov,
 • obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • prenosnosť osobných údajov a namietanie spracovania osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali tu.