Pravidlá a podmienky používania portálu ocnekvapky.sk

1. Základné ustanovenia

 1. „Prevádzkovateľ portálu ocnekvapky.sk“:
  prevádzkovateľom portálu ocnekvapky.sk je Očná klinika Kulanga, s.r.o. , so sídlom Športová 1397/1, 05801 Poprad IČO: 52 993 019, (ďalej len „prevádzkovateľ“) zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka číslo: 40004/P. Prevádzkovateľ ako právnická osoba je nositeľom a vykonávateľom všetkých majetkových práv autorov podľa autorského zákona k produktu ako dielu (výsledku tvorivej činnosti autorov) chránenému príslušnými ustanoveniami platného autorského zákona s názvom ocnekvapky.sk, a to vrátane všetkých jeho subdomén a služieb.
 2. „používateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem o používanie portálu ocnekvapky.sk prípadne subdomén a služieb a to výlučne v súlade s týmito pravidlami a podmienkami používania.
 3. „autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 z.z..

2. Pravidlá a podmienky používania portálu ocnekvapky.sk

Používateľ portálu ocnekvapky.sk berie na vedomie, že:

 • Očná klinika Kulanga, s.r.o. nie je držiteľom povolenia držiteľom povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa zákona č. 362/2011 z. Z. O liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Očná klinika Kulanga, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím informácií zo stránky ocnekvapky.sk ani za výsledky rozhodnutí používateľov realizovaných na základe poskytnutých informácií.
 • Používateľ portálu ocnekvapky.sk berie na vedomie, že informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky nenahrádzajú návštevu lekára, lekárnika alebo iného zdravotníckeho pracovníka.
 • Používanie portálu ocnekvapky.sk nesmie byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie na webových stránkach portálu ocnekvapky.sk majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s príslušným zdravotníckym pracovníkom!
 • Očná klinika Kulanga, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo neaktuálnosť údajov v ktorejkoľvek časti alebo úrovni portálu ocnekvapky.sk.
 • Portál ocnekvapky.sk nenahrádza odborné posúdenie a poskytnutie zdravotnej starostlivosti jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi. Absencia varovania pre predpisovanie akéhokoľvek lieku alebo kombinácií liekov na stránkach ocnekvapky.sk neznamená, že liek alebo kombinácia liekov je bezpečná, efektívna alebo vhodná pre používateľa alebo pacienta.
 • ocnekvapky.sk nie sú určené na diagnostikovanie alebo liečbu pacientov. ocnekvapky.sk sú informačný zdroj určený ako pomôcka pre každodennú prax zdravotníckych pracovníkov, najmä lekárov a lekárnikov za účelom zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti spojenej s informovanosťou pacientov o možných rizikách spojených s užívaním príslušných farmaceutických produktov.
 • ocnekvapky.sk sú prevádzkované v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a normami a pre jeho prevádzku Očná klinika Kulanga, s.r.o. používa vlastné aj verejne dostupné zdroje informácií. Očná klinika Kulanga, s.r.o. vynakladá pri ich prevádzke maximálne úsilie pre dosiahnutie kvalifikovaného a bezchybného obsahu a funkcionality jednotlivých služieb, pričom však nie je možne vylúčiť možný vznik a výskyt chýb pri spracovaní a interpretácií dát obsiahnutých na stránkach ocnekvapky.sk, najmä ľudský faktor, programové zlyhanie a pod. Z tohto dôvodu používateľ portálu ocnekvapky.sk berie na vedomie, že ocnekvapky.sk môžu obsahovať chybné dáta a je si vedomý, že ocnekvapky.sk používa výlučne na vlastnú zodpovednosť!
 • Používanie ocnekvapky.sk je možné bez registrácie, avšak určité časti portálu sú určené len odborníkom a v tom prípade sa vyžaduje registrácia používateľa pre získanie prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo používateľa sa viaže vždy len k jednej osobe. Prístupovým menom a heslom sa rozumie meno a heslo známe výlučne používateľovi, ktoré umožňuje oprávnené používanie stránok určeným pre odborníkov portálu ocnekvapky.sk v súlade s týmito pravidlami. Použitie prístupového mena a hesla pre prístup do portálu ocnekvapky.sk sa pokladá za písomný právny úkon spočívajúci v identifikácii používateľa. Poskytnutie prístupového mena a hesla tretej osobe je neprípustné a vyslovene zakázané a považuje sa za hrubé porušenie týchto pravidiel.

3. Autorské práva

Očná klinika Kulanga, s.r.o. je nositeľom a vykonávateľom všetkých majetkových práv autora k autorskému dielu ocnekvakpy.sk a jeho službám chránených autorským zákonom (zákon č. 185/2015 z.z.). Používanie portálu ocnekvapky.sk a jeho služieb je možné len pri dodržaní týchto pravidiel a rešpektovaní všetkých práv a obmedzení z nich vyplývajúcich a s nimi súvisiacich. Používateľ ocnekvapky.sk je oprávnený používať portál ocnekvapky.sk a jeho služby výlučne za účelom, na ktorý sú určené.

Je zakázané bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu ocnekvapky.sk:

 • vytváranie kópií údajov (obsahu) dostupných na portáli ocnekvapky.sk alebo ich časti,
 • rozširovanie údajov (obsahu) alebo ich časti predajom, darovaním alebo iným prevodom práva, prenájmom, výpožičkou, publikovaním v akejkoľvek forme v akomkoľvek elektronickom alebo inom médiu ako aj sprístupňovanie tretej osobe.
 • použitie portálu ocnekvakpy.sk a jeho častí na vývoj, úpravu, implementáciu alebo testovanie iného produktu na podobný účel aký má portál ocnekvakpy.sk ,
 • modifikovať alebo vytvárať deriváty portálu ocnekvakpy.sk alebo akejkoľvek jeho časti.

4. Následky porušenia pravidiel

Je výslovne zakázané poskytovať prihlasovacie meno a heslo účtu z portálu ocnekvakpy.sk tretím osobám ako aj umožniť paralelné prihlásenie pod týmto menom a heslom. Používateľ berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že:

 • poskytnutím prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe dochádza k hrubému porušeniu týchto pravidiel a
 • ak vzniklo podozrenie alebo je dokázateľné, že prihlasovacie meno a heslo bolo neoprávnene poskytnuté tretej osobe, je prevádzkovateľ portálu ocnekvapky.sk oprávnený zablokovať prístupu k službám portálu ocnekvapky.sk.

V prípade podozrenia z neoprávneného používania portálu ocnekvapky.sk bude prevádzkovateľ informovať používateľa formou e-mailu doručeného na e-mailovú adresu, ktorá je zároveň prihlasovacím menom o tejto skutočnosti a zároveň vyzve používateľa portálu ocnekvapky.sk na vykonanie nápravy, napr. na zmenu hesla.

Ak používateľ portálu ocnekvapky.sk používa/používal portál ocnekvapky.sk v rozsahu alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami týchto pravidiel, používateľ portálu ocnekvapky.sk berie na vedomie, že v takomto prípade sa dopúšťa neoprávneného používania portálu ocnekvapky.sk s následkami upravenými v trestnom zákone, v § 58 a nasl. Autorského zákona, a to vrátane povinnosti nahradiť prevádzkovateľovi portálu ocnekvapky.sk nemajetkovú a majetkovú ujmu (škodu). Neopraveným šírením a používaním portálu ocnekvapky.sk sa používateľ dopúšťa protiprávneho konania a vystavuje sa riziku uplatnení sankcií podľa platných právnych predpisov.

5. Záverečné ustanovenia

Aktívnym používaním stránok portálu ocnekvapky.sk sa používateľ zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky pre používanie portálu ocnekvapky.sk a súhlasí s nimi.

Prevádzkovateľ portálu ocnekvapky.sk si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá v prípade nadobudnutia účinnosti novej legislatívy alebo potreby ich aktualizácie z iných relevantných dôvodov.
V prípade zmien pravidiel prevádzkovateľ portálu ocnekvapky.sk bez zbytočného odkladu zverejní ich nové znenie rovnakým spôsobom na ww.ocnekvapky.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte prosím bezodkladne Očnú kliniku Kulanga v Poprade. Kontaktné údaje nájdete na tejto stránke.